Welcome, visitor! [ Register | Loginrss

ေရႊျမန္မာ

ကြ်ႏုပ္တုိ႔ Website သည္၊ အိမ္ၿခံေျမ၊ တိုက္ခန္း၊ အခန္း၊ ေရာင္း၀ယ္ငွားရမ္းလုိသူမ်ားအတြက္၊ အမ်ားသူငါတုိ႔ သိရွိေစရန္ ဤ website တြင္ အခမဲ့ေၾကျငာႏုိင္ပါသည္။ လူတစ္ဦးခ်င္းအေနႏွင့္ မိမိပိုင္ဆုိင္ ပစၸၸၸၥၥည္းကို ၎၊ သို႔မဟုတ္ အိမ္ၿခံေျမ၊ တုိက္ခန္းေရာင္း၀ယ္ငွားရန္းအက်ဳိးေဆာင္မ်ား၊ ေအဂ်င္စီမ်ား၊ ေရာင္း၀ယ္ငွားရမ္းလုပ္ငန္းငယ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းႀကီး ကုမၸၸၸဏီမ်ား စသည္ျဖင့္ မည္သူမဆုိလြတ္လပ္စြာ ဤ website ကိုအသံုးျပဳ ၍ အခမဲ့ေၾကျငာ ေရာင္း၀ယ္ႏုိင္ၾကပါသည္။ ဤ website သို႔ တစံုတရာမွ် ေပးရန္မလုိအပ္ပါ။

မိမိေရာင္း၀ယ္၊ ငွားရမ္းလုိေသာ အိမ္၊ ၿခံေျမ၊ တိုက္ခန္း၊ ကြန္ဒုိ၊ အခန္းစသည္မ်ားကို၊ မိမိတုိ႔ကိုယ္တုိင္ ဤ website တြင္၀င္ေရာက္ကာ လုိအပ္သလုိေၾကျငာမ်ားေရးသားေဖၚျပႏုိင္ပါသည္။ ကြ်ႏုပ္တုိ႔ထံ အကူအညီေတာင္းခံလာပါက ေဆာင္ရြက္ေပးသြားပါမည္။ သို႔ရာတြင္ ပညာရွင္တဦးဦး၏ ေဆာင္ရြက္ခေပးရန္ေငြကုိ အကုန္အက်ခံရပါမည္။ မိမိတုိ႔ကိုယ္တုိင္ေၾကျငာလွ်င္ တစံုတရာမွ်၊ မည္သူကိုမွ် ေပးရန္မလိုအပ္ပဲ၊ အခမဲ့ ေၾကျငာလုိသေလာက္ေၾကျငာ နုိင္ၾကပါသည္။

www.goldmyanmar.com ဟူေသာ ေရႊျမန္မာမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ကြ်ႏုပ္တုိ႔သည္ ဤ website ကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ စတင္တည္ေထာင္ၾကပါသည္။ ကြ်ႏုပ္တုိ႔ဟုဆုိရာ ၌ ကြ်ႏုပ္တုိ႔အဖြဲ႔တြင္ website ပညာရွင္မ်ား၊ ေစ်းကြက္ပညာရွင္မ်ား၊ စီမံခန္႔ခဲြမႈပညာရွင္မ်ား၊ အႀကံညဏ္ေပးသူမ်ား စုေပါင္းပါ၀င္ပါသည္။

ကြ်ႏုပ္တုိ႔ website လုပ္းငန္းက အိမ္ၿခံေျမေရာင္း၀ယ္ငွားရမ္းျခင္း၊ ကုမၸၸၸဏီထုတ္ကုန္ ပစၸၸၸၥၥည္းမ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ယဥ္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူတုိ႔တေနရာထဲတြင္ ျပည့္ျပည့္စံုစံု သတင္းရယူၾကည့္႐ႈႏုိင္ေစရန္ မည္သူမဆုိအခမဲ့ ေၾကျငာမ်ား မိမိတုိ႔ကိုယ္တုိင္ စိတ္တုိင္းက် ေရာင္းလုိ ၀ယ္လုိသည္မ်ားကို ဤ website တြင္လႊင့္တင္ေၾကျငာႏုိင္ပါသည္။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျပန္႔ႏွံေနပါက စံုစံုးလင္လင္သိႏုိင္ရန္ လူတိုင္း အတြက္အခက္အခဲျဖစ္ေစၿပီး၊ ေရာင္းသူႏွင့္၀ယ္သူတုိ႔မဆံုး႐ႈံးသင့္ပဲ ဆံုး႐ံႈးရျခင္းကို အၿမဲတေစၾကားသိေနၾကရပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဤ websiteတြင္ ေၾကျငာျခင္းအားျဖင့္ ေရာင္းလုိသူ၊ ၀ယ္လုိသူႏွစ္ဦး ႏွစ္ဖက္စလံုး နစ္နာဆံုး ႐ံႈးမႈမရွိပဲ ေစ်းမွန္၊ ပစၸၸၸၥၥည္းမွန္မ်ားကိုရယူပိုင္ဆုိင္ႏုိင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားရွိေစရန္ ရည္ရြယ္လွ်က္ အခမဲ့ ေၾကျငာခြင့္ျပဳလုပ္ကိုင္ၾကေစျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဤသို႔ေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအျပင္၊ တရားေတာ္မ်ား ၾကည့္ ႐ႈနားဆင္ခြင့္အတြက္၊ ကုသုိလ္ျဖစ္ထည့္သြင္းထားကာ၊ လူငယ္မ်ားအတြက္လည္း အပန္းေျဖေပ်ာ္ရႊင္မႈခံစားႏုိင္ၾကေစရန္ ျမန္မာရုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာရုပ္ရွင္မ်ားကို ၾကည့္႐ႈႏုိင္ေရး စီမံေဆာင္ရြက္ေပးထားပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ျပည္ပေရာက္ တုိင္းႏုိင္ငံအသီသီးမွ ျမန္မာလုပ္သားမ်ားအပန္ေျဖၾကည့္႐ႈႏုိင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

သတင္းက႑တြင္ လူတုိ႔၌ တခါတရံ ျပင္ျပေသာဆႏၵျဖင့္ အျဖစ္မွန္ကို အမ်ားသူငါသိရွိေစရန္ တင္ျပလုိေသာ စိတ္ရွိၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ထုိသို႔တင္ျပႏုိင္ရန္ ေနရာမရွိေသးပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိတုိ႔တြင္ ေဖၚျပေစလိုေသာ သတင္းမွန္မ်ားရွိေနပါက ဤ website တြင္ေဖာ္ျပရန္၊ သတင္းအခ်က္အလက္အျပည့္အစံု၊ သတင္းဓါတ္ပံု၊ ဗီဒီယုိဖုိင္မ်ား ေပးပို႔ကာ သတင္းကိုေဖာ္ျပႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ယင္းေပးပို႔မႈမ်ားကို ခ်က္ျခင္းေလးေလးစားစားျဖင့္ ေဖၚျပေပးမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အေျခအေန အခ်ိန္အခါမသင့္ အခက္အခဲမ်ားရွိပါက အနည္းငယ္ေႏွင့္ေႏွးနုိင္ မည္ျဖစ္သည္။ မည့္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ အျမန္းဆံုးေဖၚျပေပးႏုိင္ရန္ ႀကိဳးစားသြားမည္သာျဖစ္သည္။ ဤ website ကိုအသံုးျပဳသူတုိ႔၏ အႀကံဥာဏ္မ်ားကိုလည္း တေလးတစားနာယူလုပ္ကိုင္မည္။ မလုပ္ႏုိင္ေသာကိစၥျဖစ္ေန လွ်င္၊ အႀကိဳးအေၾကာင္းအလွ်င္အျမန္ အေၾကာင္းျပန္ၾကားေပးပါမည္။

ကြ်ႏုပ္တုိ႔သည္ ျမန္မာျပည္သူတို႔၏ အခက္အခဲအနည္းငယ္ကို တေဒါင့္တေနရာမွ ျဖစ္ႏုိင္သေလာက္ကူညီ ေျဖးရွင္းေပးသည့္ လူမႈေရးအႀကိဳးျပဳ website တခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ အခမဲ့ ေၾကျငာျခင္း၊ ျပည္သူတုိ႔ကို အသိေပးျခင္းလုပ္ငန္းတြင္ ႏုိင္ငံႏွင့္လူမ်ိဳးတုိ႔သိကၡာ၊ အက်ပ္အတည္း၊ ယာဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဂုဏ္ၾကက္သေရတုိ႔မထိခုိက္ မဆံုးရႈံုးရေစရန္ဌင္း၊ ကြ်ႏုပ္တုိ website ေပၚတြင္ အမ်ားတကာတေန႔တျခားယုံ ၾကည္စိတ္ခ်မႈတုိ႔ပြား လာေအာင္ေဆာင္ရြက္မည္။

သင့္လုပ္ငန္းကို ေၾကာ္ျငာပါ

ဤဆိုက္တြင္ ေၾကာ္ျငာလိုပါက အီးေမးလ္:ပို႔ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။ gmbolat@gmail.com

Sponsored Ads

  • Ad 1
  • Ad 2
  • Ad 3
  • Ad 4